תנאי שימוש באפליקציית בת חפר

תנאי שימוש באפליקציית בת חפר 2017-07-18T20:28:44+00:00

א. כללי

 1. ברוכים הבאים לאפליקציית בת חפר (להלן: “אפליקציית בת חפר” או “האפליקציה”). האפליקציה מספקת שירות הודעות ושירותים נוספים למשתמשים.
 2. תנאי השימוש שלהלן חלים על השימוש באפליקציה המופעלת ומנוהלת על ידי ועד הישוב של בת חפר (להלן: “המפעילה“). השימוש באפליקציה ובכלל זה בתכנים הכלולים בה ובשירותים השונים הפועלים בה מעיד על הסכמתך לתנאי השימוש באפליקציה, לרבות למדיניות הגנת הפרטיות המפורטת להלן, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה. תנאים אלה חלים על השימוש באפליקציה ובתכנים הכלולים בה באמצעות מכשירי תקשורת שונים לרבות מכשיר טלפון סלולרי חכם (סמארטפון) ומחשב לוח (טאבלט).
 3. תנאי השימוש באפליקציה מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד ומתייחסים גם לנשים.
 4. בתנאים אלה, המונחים “תוכן” או “תכנים” כוללים מידע מכל מין וסוג שהוא, לרבות תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי audio-visual או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם.
 5. המפעילה רשאית לערוך כל תיקון ו/או שינוי בתנאי שימוש אלו, על פי שיקול דעתה הבלעדי. תיקונים כאמור יפורסמו במסגרת האפליקציה.
 6. תנאים אלו נכתבו בשפה מובנת לכל ובהתקנת האפליקציה הנך מקבל תנאים אלו כלשונם ובמלואם לאחר שהבנת את תוכנם ולא תהיינה לך כל טענה ו/או תלונה באשר לאי הבנת משמעותם.

ב. השימוש באפליקציה

השימוש בתכנים שבאפליקציה הינם בהתאם לכללים שלהלן:

 1. אין להציג תכנים מהאפליקציה בכל דרך שהיא, ובכלל זה, באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובה או מחסירים ממנה תכנים כלשהם בפרסומות ובתכנים מסחריים.
 2. אין לעשות כל שימוש באפליקציה שאינו כדין ו/או בניגוד לכל חוק ו/או תקנה ו/או הוראה סטטוטורית לרבות שימוש שיש בו ו/או שעשוי לעלות לכדי לשון הרע, פגיעה בפרטיות, הפרת זכות יוצרים, פגיעה בחקיקת מגן על קטינים וחסרי ישע, שימוש שעולה לכדי עוולה מסחרית וכל שימוש בלתי חוקי אחר כאמור.
 3. הנך מאשר כי במסגרת השימוש באפליקציה תספק למפעילה את מספר הטלפון שלך (ועל פי שיקול דעתך, הן את שמך המלא וכתובת הדוא”ל שלך). הנך מאשר כי אתה מוסמך לעשות כן על מנת שנוכל לספק לך את השירותים שלנו.
 4. הנך חייב להיות לפחות בגיל 18 שנים על מנת להשתמש באפליקציה. אם הנך מתחת לגיל 18, אנא קרא תנאים אלה יחד עם הוריך (או אפוטרופוס אחר) ואלו חייבים להסכים לתנאי השימוש דנן.
 5. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או כל חלק מהם, אינך רשאי לעשות שימוש באפליקציה לכל מטרה ואתה מתבקש להסירה.
 6. כל התוכן בקבוצות ובנושאים הציבוריים באפליקציה פתוח לשימוש שלך.
 7. כל התוכן בקבוצות ובנושאים הסגורים באפליקציה פתוח לשימוש הפרטי שלך בלבד. על מנת לעשות בו כל שימוש אחר, יש לקבל את הסכמת מנהל הקבוצה.
 8. במידה וקיימות לך הרשאות כתיבה בנושא באפליקציה, כל התוכן שתפיץ, לרבות ההודעות, הלינקים, והקבצים הוא על אחריותך הבלעדית. באם תתקבל תלונה בגין כך על המידע כאמור, הרי שאתה תישא במלוא האחריות לכך.
 9. שים לב כי כל המידע אשר נרשם בנושאים הפתוחים באפליקציה פתוח לשימוש מלא של יתר המשתמשים ללא אישור ממך.
 10. המפעילה רשאית למנוע השתתפות של משתמש כלשהו (בכל האמצעים העומדים לרשותה) בחלק מהשירותים או בכולם, לתקופה מוגבלת או בלתי מוגבלת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא. משתמש שהשתתפותו נמנעה כאמור, לא יהיה רשאי לשוב ולהשתתף תחת שם משתמש אחר ללא הסכמת המפעילה.
 11. נכון למועד זה, האפליקציה מוכוונת לטריטוריות הבאות: ישראל (“הטריטוריות המותרות”), אולם ניתן לעשות בה שימוש אף בעת הימצאות בטריטוריות אחרות. אנו עשויים לשנות את רשימת הטריטוריות המותרות מידי פעם. כמו כן, הנך מוזמן לפנות אל שירות הלקוחות שלנו ולבקש טריטוריות נוספות.

ג. רישום לאפליקציה וקבלת עדכונים

 1. על מנת להירשם לאפליקציה ולעשות בה שימוש חובה עליך למסור את מספר הטלפון שלך. כמו כן, במסגרת הרישום תהא רשאי (אך לא חייב) לעדכן פרטים נוספים אודותייך: מספר טלפון שם פרטי, שם משפחה וכתובת דואר אלקטרוני פעילה.
 2. הרישום לאפליקציה מהווה הסכמה לאישור קבלת הודעות פוש (“push notifications”) במסגרת הנושאים שתירשם אליהם באפליקציה. באפשרותך להפסיק קבלת הודעות פוש בנושאים כאמור או בחלקם בכל עת, ואולם במצב שכזה, לא תראה יותר הודעות כלשהן מאותו נושא.

ד. קניין רוחני

 1. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני של האפליקציה ומערכת התפעול של האפליקציה, לרבות זכות היוצרים הבלעדית על הקוד, הינן של המפעילה בלבד. אין לבצע עליה או על רכיבים של צד שלישי את הפעולות הבאות: אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ”ל, בין באופן ישיר ובין באופן עקיף, באמצעות צד שלישי, או בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוני, מכאני, אופטי, אמצעי צילום או הקלטה וכיוצא בזה, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהמפעילה או מי מטעמה, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה, ככל שניתנה.
 2. השימוש באפליקציה ובמערכת בכלל, הן לצפייה והן לכתיבה, אינו מקנה לך קניין רוחני עליה, באם שילמת או לא שילמת על השימוש.

ה. אחריות המפעילה

 1. המפעילה ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחראיות לכל נזק שייגרם כתוצאה משימוש באפליקציה ומכל הצגה או פרסום של תכנים המופיעים באפליקציה, לרבות: תקלות במערכת ההפעלה ו/או בכל תכנה המצויה במכשיר ו/או כל בעיית חומרה ו/או וירוסים ו/או תוכנות עוינות ו/או לאיכות או מהירות השימוש באפליקציה.
 2. התכנים באפליקציה ניתנים לשימוש כמו שהם (AS IS). לא תהיה למשתמש באפליקציה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי המפעילה ו/או מי מטעמה בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכים אינדיבידואלים של משתמשים שונים. לפיכך, השימוש באפליקציה ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש.

ו. שינויים באפליקציה והפסקת השירות

 1. המפעילה רשאית לשנות מעת לעת את מבנה האפליקציה, המראה שלה ועיצובה, ותהא רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באפליקציה – והכל, בלא צורך בהודעה מוקדמת לציבור המשתמשים בה.
 2. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, המפעילה רשאית להפסיק בכל עת את מתן השירותים הללו, כולם או מקצתם.

ז. מדיניות הגנת הפרטיות

 1. הנתונים שתמסור בעת הרישום יישמרו במאגר המידע של המפעילה. אינך חייב על פי החוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו, יכול ולא תוכל להשתמש באפליקציה עצמה ו/או בשירותים כלשהם בה.
 2. בעת השימוש באפליקציה יכול שיצטבר מידע על נוהגיך והרגליך, מידע על פרסומת שהבעת בהן עניין, הצעות ושירותים שעניינו אותך ועוד. המפעילה תשמור את המידע במאגריה. השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שתמסור בעת תהליך הרישום לשירותים השונים באפליקציה, יעשה רק על פי האמור במסמך זה או על פי הוראות כל דין.
 3. המפעילה תהא רשאית לשמור, לאסוף ולתעד את הנתונים הנ”ל ולעשות בהם שימוש לצרכיה ו/או לצורך מתן שירותים ללקוחותיה, לרבות ביצוע ניתוחים ופילוחים סטטיסטיים ושיווקיים במידע לצורך פיתוח שירותים, שיווקם ו/או הצעת שירותים שונים, וזאת תוך שמירה על הוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א-1981.
 4. מובהר כי הנתונים אשר תמסור למפעילה במסגרת שימושך באפליקציה יהיו בידיעת מנהלי הקבוצות ו/או מנהלי הנושאים באפליקציה.
 5. המפעילה לא תעביר לצדדים שלישיים, פרט כאמור למנהלי הקבוצות ו/או למנהלי הנושאים באפליקציה, את פרטיך האישיים ואת המידע שנאסף על פעילותך באפליקציה (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא במקרים שלהלן:
  • במקרה שתפר את תנאי השימוש באפליקציה, או אם תבצע באמצעות האפליקציה, או בקשר איתה, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה.
  • בהתאם להוראות צו שיפוטי המורה למפעילה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי, אף שאינו בית המשפט.
  • כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, ככל שיתעוררו, בינך לבין המפעילה (לרבות חברות קשורות ו/או מי מטעמה).
  • בכל מקרה בו לדעת המפעילה מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך.

ז. סמכות שיפוט

 1. על תנאים אלו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל ובית המשפט המוסמך לדון בכל תובענה הנובעת מתנאי שימוש אלו תישמע אך ורק בבית המשפט המוסמך לפי כללי הסמכות העניינית בעיר תל-אביב-יפו.

ט. שירות לקוחות

 1. המפעילה מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכות משתמשי האפליקציה ואחרים לפרטיות.
 2. ככל שישנה סברה כי באפליקציה פורסם תוכן פוגע כלשהו, או מהווה הפרת זכות יוצרים ו/או הפרה של הדין, ניתן ליצור איתנו קשר.
 3. ניתן לפנות אלינו בכתובת הדואר האלקטרוני הנ”ל: zachigat@bathefer.net

עדכון אחרון: 18 יולי 2017